ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON
01 Salary certificate   Click Here 
02 Last Pay Certificate   Click Here
03 Annual Grade Increment  Click Here 
04 Relieving & Joining   Click Here
05 Half-Pay Leave (Commutation)   Click Here
06 Half-Pay Leave   Click Here 
07 Numbers Convert in to Words Rupees   Click Here
08 Mid Day Meals Monthly Report   Click Here
09 Tour Diary of Resource Persons    Click Here
10 EMI Calculator   Click Here
11 E L Calculator   Click Here
12 Age Calculator   Click Here
13 Find Day of any Date   Click Here
14 DA Ready reckoner for all DAs   Click Here
15 Income Tax Programme 2012-13   Click Here