సాంకేతిక కారణాల వలన ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట్ చేయడం లేదు. నిరంతర అఫ్డేట్స్ కొరకు www.tsutfmlg.in లింక్ ని క్లిక్ చేయండి
          B. S. Chary Excel Programmes        
    Mid Day Meals Report Software
    CCE 2016-17 Annual Grade Report For PS # TS & AP dt.11.03.2017
    Income Tax 2016-17 Software for TS & AP
    Annual Grade Increment For 50 Members
    Salary Certificate
    CCE-2016-17 Grading Software Primary School TS & AP dt:04.10.2016
    CCE-2016-17 Grading Software High School TS & AP dt:04.10.2016
    D A Ready Reckoner for any D A with CPS
    Income Tax Software 2015-16 For TS & AP
    Income Tax Software 2014-15
    Income Tax Programme 2013-2014       Excel-2003
    Paper Token and APTC 101
    Relieving and Joining ( For Promotion and Transfer )
    Last Pay Certificate ( LPC ) Updated on 23.9.2016
    CCE Annual Grading Report 2014-15 ( FA-4 +SA-3 ) Classes 6-10
    CCE Annual Grading Report 2014-15 ( FA-4 +SA-3 ) Classes 1-5
    Half Pay Leave Commutation with Pay bill & Proceeding
    Medical reimbursement paybill Form- 58
    BMI Calculator
    విద్యార్థి వార్షిక ప్రగతి నమోదు ( Annual Report Software ) for Classes I to V
    27% I R  Ready reckoner with Gross Salary
    Bio-Data for Un-Employees
    Updated CCE 2013-14 Grading Software For 6,7, 8th
    Updated CCE 2013-14 Grading Software for I to V
    Mid Day Meals Monthly Report For High School and Primary School
    Tour Diary for MEO, GHM, RPs
    Convert Numbers in to words Rupees
    E L Calculator
    EMI Calculator
    Age Calculator
    Find Day of any Date
    Income Tax Programme 2012 - 2013
    Calender For Any YEAR