సాంకేతిక కారణాల వలన ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట్ చేయడం లేదు. నిరంతర అఫ్డేట్స్ కొరకు www.tsutfmlg.in లింక్ ని క్లిక్ చేయండి

For More Updates Click The below LINK

          B. S. Chary Excel Programmes        
    Mid Day Meals Report Software
    CCE 2016-17 Annual Grade Report For PS # TS & AP dt.11.03.2017
    Income Tax 2016-17 Software for TS & AP
    Annual Grade Increment For 50 Members
    Salary Certificate
    CCE-2016-17 Grading Software Primary School TS & AP dt:04.10.2016
    CCE-2016-17 Grading Software High School TS & AP dt:04.10.2016
    D A Ready Reckoner for any D A with CPS
    Income Tax Software 2015-16 For TS & AP
    Income Tax Software 2014-15
    Income Tax Programme 2013-2014       Excel-2003
    Paper Token and APTC 101
    Relieving and Joining ( For Promotion and Transfer )
    Last Pay Certificate ( LPC ) Updated on 23.9.2016
    CCE Annual Grading Report 2014-15 ( FA-4 +SA-3 ) Classes 6-10
    CCE Annual Grading Report 2014-15 ( FA-4 +SA-3 ) Classes 1-5
    Half Pay Leave Commutation with Pay bill & Proceeding
    Medical reimbursement paybill Form- 58
    BMI Calculator
    విద్యార్థి వార్షిక ప్రగతి నమోదు ( Annual Report Software ) for Classes I to V
    27% I R  Ready reckoner with Gross Salary
    Bio-Data for Un-Employees
    Updated CCE 2013-14 Grading Software For 6,7, 8th
    Updated CCE 2013-14 Grading Software for I to V
    Mid Day Meals Monthly Report For High School and Primary School
    Tour Diary for MEO, GHM, RPs
    Convert Numbers in to words Rupees
    E L Calculator
    EMI Calculator
    Age Calculator
    Find Day of any Date
    Income Tax Programme 2012 - 2013
    Calender For Any YEAR