ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

New DA GO No. 178 released

New DA GO No. 178  released on dt. 04.07.2012


DA enhanced from 35.952% to 41.944 %, difference 5.992%

Jan-2012 to Apr-2012 GPF or CPS, May-2012 to Cash


  GO 178 DOWNLOAD

NEW DA TABLE DOWNLOAD

D.A Arrears Bill Software for 100 Staff DOWN LOAD
D.A Arrears Bill Software for 250 Staff DOWN LOAD