ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Teachers Transfers GO No 38

AP Teachers (Regulation of Transfers) Rules -2012 GO No 38. Transfer process starts from 20th June, Counselings from 3rd-8th July.

GHM & Teachers Transfers Schedule DOWNLOAD


MEOs  Transfers Schedule DOWNLOAD

GO No 38 DOWNLOAD