ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

MDM Go 321

Centrally Sponsored Scheme – Mid-day Meal – Revision of cooking cost under National Programme of Mid-day Meal in Schools for classes I to VIII in Primary and Upper Primary Schools and for classes IX & X with effect from 01.04.2012 for the year 2012-13 – Orders – Issued.
  G.O.Rt.No. 321 Dated: 25.06.2012 DOWNLOAD