ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

GIS Tables For the Financial Year -2012-2013

 G.O.Ms.No: 148 Fin (Admn-II) Dept  Dt::06/06/2012

PUBLIC SERVICES – Employees Welfare Scheme – Andhra Pradesh State Employees Group Insurance Scheme – 1984 – Revised Rate of Interest on accumulated Savings Fund Communication of Tables of benefits for Savings Fund for the period from 01-04-2012 to 31-03-2013 – Revised Tables – Orders – Issued.- Download