ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

School Card for All the Schools in AP for Download

RVM(SSA) in its Website has now placed School Card for All the Schools in the State. In this Card, School Infrastructure facilities that are feeded in April month are available and We can take prints also.

For School Card regarding Infrastructure facilities CLICK HERE