ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

RVM(SSA) Teacher Trainings 2012-13 Unit Cost for Programmes at District and Mandal Level Proc.RC.No.142,dt.9.5.12

The State Project Director, RVM(SSA) vide his Proc.RC.No.142/RVM/SSA/C1/2012, dt.09.05.2012 has informed the Unit cost for conduct of Teacher Trainings etc. during 2012-13.
    Above Proceedings copy is provided here for your reference and download.

For copy of Above Proceedings      Page 1            Page 2           Page 3