ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

HEALTH CARDS

EMPLOYEES CAN ENTER THEIR DETAILS FOR HEALTH CARDS 

1. Go to https://treasury.ap.gov.in
2. Click on Net services to Public

3. Click on Employee operations

4. Click on Health Card Application

5. Enter your Treasury Employee ID

6. Choose a username & password.(Consider a password common to all teachers)
7. Click on LOGIN  

All the Employees have to feed their data and submit a print copy to the DDO
  
  •  HEALTH CARDS APPLICATION FORM DOWNLOAD
  •  HEALTH CARDS INFORMATION IN TELUGU download