ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

APPSC DEPARTMENT TESTS RESULTS FOR SR ENTRIES

APPSC has published the District wise and Name wise Lists of Passed Candidates in Departmental Results of July 2011 and December 2011, which were meant for making SR Entries. Take Printouts and make SR Entries.

 
Notification No. 11/2011 , Departmental Tests NOVEMBER 2010