ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

SSC PUBLIC EXAMS SOFTWARE TOOL TO MAINTAIN ALL EXAM CENTRE RECORDS :: BY IBK, NELLORE

SSC Public Examination March-2012 Regular Centre Chief's Record Excell Programme with all type of  Proformas in Excell File Updated By IRUVURU BALAKRISHNAIAH, UTF, NELLORE


SSC Public Examination March-2012 Regular Centre Chief's Record Excell Programme