ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

G.O.Ms.No.25,Fin,(PC-I)Dept.,dt.02.02.2012 sanctioning New D.A 35.952% to State Govt EmployeesReleased !

Government vide G.O.Ms.No.25,Finance(PC-I)Department,dt.02.02.2012 has sanctioned D.A due to State Government Employees w.e.f 01.07.2011.

Existing D.A      :   29.96%
Enhancement   :  5.992%
  Revised D.A       :   35.952%
D.A arrears from July 2011 to October 2011 will be credited to the PF/CSS accounts of the employees and shall be paid in Cash from November 2011.
 
ALLOWANCES  -  Dearness  Allowance  –  Dearness  Allowance  to  the  State  Government  Employees from 1   July 2011 – Sanctioned – Orders – Issued.

35.952% New D.A TABLE  DOWN LOAD
D.A Arrear Bill Software for 100 Employees DOWN LOAD
D.A Arrear Bill Software for 250 Employees DOWN LOAD