ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Govt sanctioned 9569 School Asst additional posts under RMSA

Government vide G.O.Ms.No.3,Finance(SMPC-I)Department,dt.07.01.2012 has created 9569 School Assistant additional posts in the existing Secondary Schools under RMSA. In the G.O. Govt has directed to fill all these 9569 Posts  by DIRECT RECRUITMENT only.
        Copy of above G.O is provided here for your study and download.
 SCHOOL   EDUCATION   DEPARTMENT-   RMSA–   Creation   and   sanction   of   9,569 School Assistant additional Teacher posts in the existing Government Secondary Schools in the State under “RMSA” – Orders – Issued. DOWN LOAD