ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Govt released Modified Orders vide G.O.Ms.No.7,dt.09.01.2012 regarding 9569 New RMSA School Asst. Posts

With the spontaneous reaction and agitation of APUTF, Government vide G.O.Ms.No.7,Finance(SMPC-I)Department,dt.09.01.2012 has issued modified orders regarding filling up of newly created 9569 School Assistant Posts under RMSA. Govt has clarified that the posts will be filled up by 70:30 ratio i.e. 70% through Promotions and 30% through Direct Recruitment.
    Above G.O is provided here for your download.
 
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT – RMSA – Creation and sanction of 9,569 School Assistant additional Teacher posts in the existing Government Secondary Schools in the State under “RMSA” – Orders – Issued – Modified Orders – Issued.
DOWN LOAD