ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Govt. announced 5.992% D.A from July 2011


  •  Government has announced a hike of 5.992% D.A from July 2011
  •  Existing D.A 29.96% + Enhanced D.A 5.992% = Total D.A 35.952%
  • D.A arrears from July to November 2011 will be adjusted to the 
        PF /CSS accounts of the Employees
  • Cash will be paid from the Salary of December 2011
  • To the above effect, G.O has to be released.
  
                  New 35.952% D.A TABLE DOWN LOAD