ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

12,351 posts Sanctioned in State, District and 355 Model Schools


G.O.Ms.No. 254, Dated: 03-12-2011 - SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT - MODEL SCHOOL - Creation and sanction of 12,351 posts at State, District and 355 Model Schools under Central Sponsored Scheme for ‘setting up of Model Schools’ – Orders -

 Download