ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Rashtra Vidya Pranalika Chatram 2011

Government has invited the opinions and suggestions of Teachers, Students and Parents regarding State Curriculam Frame Work 2011 before 30.11.2011. They may be sent to the following address : 
Director, SCERT, Opp:LB Stadium 'E' Gate, Basheerbagh, Hyderabad.

or

To The State UTF Office, Gagan Mahal Road No:7, Domalguda, Hyderabad. 
email IDs :
1) apscert@yahoo.com   2)aputf@yahoo.com

The documents of State Curriculam Frame Work 2011 in TELUGU are provided below for your study and download.